Mitä coaching on?

Kansainvälinen coaching-järjestö ICF määrittelee coachingin seuraavasti: ”Coaching on ajatuksia herättävä ja luova yhteistyösuhde, jonka tavoitteena on inspiroida asiakasta hyödyntämään kokonaisvaltaisesti henkilökohtainen ja ammatillinen potentiaalinsa.” (www.coachfederation.fi)

Suomen Coaching-yhdistyksen määritelmä on hieman erilainen, mutta viestii samanhenkisistä perusasioista: “Coaching on prosessi, jossa valmentaja auttaa ihmistä ottamaan käyttöönsä omia voimavarojaan niin, että hän voi saavuttaa tavoitteensa.” (www.coaching-yhdistys.com)

Coaching on henkilökohtainen kasvuprosessi, johon osallistuvat coach ja asiakas. Tyypillisessä coaching-prosessissa käydään kahdenkeskisiä coaching-keskusteluita 8-12 kappaletta muutaman viikon välein. Jos kyseessä on yrityksissä tehtävä coaching osallistuu coachingin käynnistyskeskusteluun kolmas osapuoli, josta käytetään termiä prosessin sponsori.

Kuka voi tehdä coachingia?

Periaatteessa kuka tahansa voi kutsua itseään coachiksi, koska sana coach on sen verran yleisluontoinen. Hyvää coachingia hakiessa kannattaa selvittää coachiksi tarjoutuvan ehdokkaan:

  • coaching koulutukset
  • coaching kokemus
  • coaching sertifioinnit

Suurin coacheja sertifioiva taho on ICF, jolla on kolme eri tasoista sertifiointia ACC, PCC ja MCC. Lisää näistä voit lukea ICF Suomen web-sivuilta.

Mitä eroa on Life Coachingilla, Business Coachingilla, Executive Coachingilla ja muilla vastaavilla termeillä?

Käytännössä nämä termit kertovat siitä ympäristöstä ja asiakaskunnasta, jonka kanssa coachingia kulloinkin tehdään. Itse coaching prosessi ja istunnot ovat hyvin samanlaisia ympäristöstä ja asiakkaasta riippumatta.
Life coaching viittaa yksityisasiakkaiden kanssa tehtävään coachingiin, jossa aiheet ja tavoitteet ovat asiakkaan vapaasti valittavissa omasta elämästään.
Business coachingilla viitataan yrityksissä tehtävään coachingiin. Sen erityispiirteisiin kuuluu prosessin sponsorin (yrityksen edustaja, joka maksaa prosessin) asettamat toiveet ja tavoitteet prosessille.
Executive coaching tarkoittaa organisaation ylemmän johdon kanssa tehtävää coachingia.
Muita termejä voivat olla esimerkiksi Career coaching ja Team coaching, jotka kuvaavat uracoachingia ja tiimien kanssa tehtävää coachingia.

Miksi coachingia?

Coachingilla on lukuisia hyötyjä ja niitä voidaan arvioida monesta näkökulmasta (lue lisää hyödyistä täältä). Lyhyesti voisi sanoa, että coachingin avulla saavuttaa niitä asioita nopeammin ja helpommin, joita olisi ehkä muutenkin saavuttanut. Lisäksi saattaa löytää sellaista, josta ei uskaltanut unelmoida tai osannut aavistella – syntyy uutta ajattelua ja tekemistä.

Yleinen ajatus on, että ihminen on joskus liian lähellä omaa ajatteluaan ja toimintaansa. Oman ajattelun ja toiminnan peilaaminen sekä tavoitteiden luominen ja niitä kohti kulkeminen coachin kanssa tuovat perspektiiviä ja tuloksia, jollaisia ei itsenäisesti toimiessa helposti saavuta.

Miksi termi on coaching eikä vaikkapa valmentaminen?

Termillä coaching tarkoitetaan tietynlaista valmennussuhdetta – ei mitä tahansa valmennusta. Käytettäessä termiä coaching pyritään alleviivaamaan olennaista coaching-tyyppiseen valmennussuhteeseen liittyvää seikkaa, joka on sen ei-ohjaavuus. Termeillä ohjaavuus (directive) ja ei-ohjaavuus (non-directive) viestitään valmennussuhteessa vallitsevaa coachin tapaa vaikuttaa asiakkaaseen. Ei-ohjaavassa valmennuksessa coach ei anna ohjeita, neuvoja tai vastauksia, kun taas ohjaavassa valmennuksessa valmentajan tehtäviin kuuluu ’paremmin tietäminen’ ja ohjeiden antaminen.

Tyypillisiä esimerkkejä ohjaavasta valmennussuhteesta löytyy erilaisten taitojen kehittämiseen pyrkivästä valmennuksesta. Tällaisia ovat urheiluvalmentajat ja vaikkapa personal trainerit, joiden tehtäviin nimenomaisesti kuuluu harjoitusohjelmien laatiminen ja suoritusohjeiden antaminen.

Coachingista näkee jo jonkin verran käytettävän suomalaistettua versiota koutsaus. Saattaa olla, että joidenkin vuosien päästä tämä on yleisesti hyväksytty termi ja korvaa hieman hankalasti taivutettavan vierasperäisen sanan coaching.